• Ngày giao dịch: 17/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-117 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,900,000đ
  Điểm đi: Cảng Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: an tây, bến cát
 • Ngày giao dịch: 28/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-116 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 5,500,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 28/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-115 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,150,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 26/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-114 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 27/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-113 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,150,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 23/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-112 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Transimex, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 21/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-111 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 20/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-110 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 45 Giá giao dịch: 4,950,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cái Mép, Vũng Tàu Ghi
 • Ngày giao dịch: 20/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-109 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 45 Giá giao dịch: 4,950,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cái Mép, Vũng Tàu Ghi
 • Ngày giao dịch: 19/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-108 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 18/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-107 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,150,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cái Mép, Vũng Tàu Ghi
 • Ngày giao dịch: 17/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-106 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 18/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-105 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 17/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-104 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Transimex, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 15/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-103 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,150,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 12/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-102 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 15/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-101 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Transimex, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 14/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-100 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,550,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 12/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-099 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,150,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phúc Long
 • Ngày giao dịch: 06/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-098 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,750,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 27/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-097 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 45 Giá giao dịch: 4,550,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cái Mép, Vũng Tàu Ghi
 • Ngày giao dịch: 27/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-096 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,550,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cái Mép, Vũng Tàu Ghi
 • Ngày giao dịch: 27/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-095 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 4,550,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cái Mép, Vũng Tàu Ghi
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-094 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 26/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-093 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 26/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-092 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-091 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 18/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-090 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-015 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,300,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 14/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-089 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 11/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-088 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 12/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-087 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cảng Cát Lái, Quận 2, HCM
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-014 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 5,400,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-013 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 121,750,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-012 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 75,600,000đ
  Điểm đi: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-011 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,950,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-010 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 1,000,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-009 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,600,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-008 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 10,900,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-007 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 66,400,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-006 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 13,300,000đ
  Điểm đi: Thửa đất số 240, Tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 27/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-005 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 3,200,000đ
  Điểm đi: Bửu Long, Đồng Nai Điểm đến: Quận 7. Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-004 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 20 Giá giao dịch: 8,000,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Phường 2, Tp.Hồ Chí Minh Điểm đến: Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B,Bình Chánh, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-003 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 3,500,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 7. Tp Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-002 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/09/2019 Mã giao dịch: 0919-KD03-001 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 36,400,000đ
  Điểm đi: KCN Đại Đăng, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Phường 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 10/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-086 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Điểm đến:
 • Ngày giao dịch: 09/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-085 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 06/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-084 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phước Long 3, Thủ Đức, HCM
 • Ngày giao dịch: 06/09/2019 Mã giao dịch: 0819-KD05-083 Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: ICD Phúc Long