Điều khoản thành viên

19/05/2014

1. Cá Nhân hay Tổ chức: Hoạt động trong lĩnh vực vận tải hoặc liên quan đến vận tải, hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật quy định của nước Việt Nam.

2. Đăng ký: Sau khi đăng ký, quý khách phải kích hoạt tài khoản mà hệ thống gửi đến mail quý khách đã đăng ký.

3. Thông tin trang web: Chúng tôi nỗ lực cam kết tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên trang web, tuy nhiên xin lưu ý các thông tin cũng được chỉnh sửa bởi Chủ xe và Chủ hàng, do đó chúng tôi không đảm bảo được tất cả thông tin trên là chính xác hoàn toàn hoặc không có bất kỳ lỗi nào.Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin hiển thị trên trang web (bao gồm Điều khoản và Điều kiện này ) bất kỳ thời điểm nào mà không phải báo trước.

4. Trách nhiệm: Những qui định hay giới hạn được miễn trừ: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, mất mát, trách nhiệm, khiếu nại hoặc khoản phí nào (bao gồm những nguyên nhân sau: sự bất cẩn gây hậu quả trực tiếp hay gián tiếp gây ra) được phát sinh từ trang web chúng tôi liên quan đến những sản phẩm hay những dịch vụ được thực hiện trên trang này.

5. Bản quyền: Những hình ảnh và nội dung trên Vietnamtrucking.vn là không được phép sao chép hoặc được sử dụng lại với bất kỳ phiên bản nào khác mà chỉ được sử dụng trên trang web của chúng tôi.


Ban quản trị