• Ngày giao dịch: 30/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-117 Loại phương tiện giao dịch: Giá giao dịch: -đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương, Việt Nam Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-116 Loại phương tiện giao dịch: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 11,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên,Bình Dương, Việt Nam Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 01/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-115 Loại phương tiện giao dịch: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 5,700,000đ
  Điểm đi: Cát Lái, Quận 2,Hồ Chí Minh Điểm đến: An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 28/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-114 Loại phương tiện giao dịch: Cont 20 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 30/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-113 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 27/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-112 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 3,650,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-111 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-110 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 25/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-109 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 24/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-108 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 5,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 23/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-107 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 23/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-106 Loại phương tiện giao dịch: Cont 20 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 23/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-105 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 21/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-104 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 18/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-103 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 18/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-102 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 5,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 17/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-101 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 5,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 12/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-100 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 09/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-099 Loại phương tiện giao dịch: Cont 20 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 05/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-098 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 04/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-097 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 02/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-096 Loại phương tiện giao dịch: Giá giao dịch: 2,150,000đ
  Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái , Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 22/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-094 Loại phương tiện giao dịch: Đầu kéo Cont 40 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 27/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-093 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 12,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng,Quận 2, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 27/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-092 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 12,500,000đ
  Điểm đi: Giang Nam,Quận 2, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 27/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-091 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 12,500,000đ
  Điểm đi: Giang Nam,Quận 2, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 27/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-090 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 12,500,000đ
  Điểm đi: Phú Hữu, Quận 2, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 26/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-089 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng Hiệp Phước, Quận 7, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 26/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-088 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng Hiệp Phước, Quận 7, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 26/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-087 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng Hiệp Phước, Quận 7, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 26/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-086 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng Hiệp Phước, Quận 7, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 26/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-085 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng Hiệp Phước, Quận 7, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 26/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-084 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng Hiệp Phước, Quận 7, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 26/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-083 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng Hiệp Phước, Quận 7, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 24/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-082 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng Hiệp Phước, Quận 7, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 24/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-081 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng Hiệp Phước, Quận 7, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 24/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-080 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 9,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng Hiệp Phước, Quận 7, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 24/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-079 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 7,500,000đ
  Điểm đi: Tân Cảng Hiệp Phước, Quận 7, Hồ Chí Minh Điểm đến: KCN Protrade Acendas, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 28/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-027 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 26/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-025 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 26/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-024 Loại phương tiện giao dịch: Cont 20 Giá giao dịch: 4,100,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 24/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-023 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 24/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-022 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 6,500,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 20/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-021 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 17/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-020 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 6,500,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 17/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-019 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 6,500,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 14/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-018 Loại phương tiện giao dịch: Cont 40 Giá giao dịch: 3,150,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 14/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-017 Loại phương tiện giao dịch: Cont 20 Giá giao dịch: 2,600,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 09/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-016 Loại phương tiện giao dịch: Cont 20 Giá giao dịch: 2,600,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày giao dịch: 04/04/2018 Mã giao dịch: 0418-KD02-015 Loại phương tiện giao dịch: Cont 20 Giá giao dịch: 2,650,000đ
  Điểm đi: Phú An, Bến Cát, Bình Dương Điểm đến: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh