• Ngày giao dịch: 05/02/2020 Mã giao dịch: 79519 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79512 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79511 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79510 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 19/02/2020 Mã giao dịch: 79504 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,300,000đ
  Điểm đi: Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79503 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79502 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 01/02/2020 Mã giao dịch: 79501 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,350,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 20/02/2020 Mã giao dịch: 79476 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Dĩ An, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 14/02/2020 Mã giao dịch: 79474 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 3,400,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 14/02/2020 Mã giao dịch: 79473 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 3,100,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 14/02/2020 Mã giao dịch: 79472 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 3,100,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 14/02/2020 Mã giao dịch: 79471 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,900,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 14/02/2020 Mã giao dịch: 79470 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 3,450,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 10/02/2020 Mã giao dịch: 79469 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 10/02/2020 Mã giao dịch: 79468 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,800,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 28/02/2020 Mã giao dịch: 79448 Loại phương tiện: Tải 15 tấn Giá giao dịch: 2,600,000đ
  Điểm đi: Tân Bình, TPHCM Điểm đến: Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 28/02/2020 Mã giao dịch: 79447 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,000,000đ
  Điểm đi: Tân Bình, TPHCM Điểm đến: Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 21/02/2020 Mã giao dịch: 79444 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,000,000đ
  Điểm đi: Tân Bình, TPHCM Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 21/02/2020 Mã giao dịch: 79443 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,000,000đ
  Điểm đi: Tân Bình, TPHCM Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 15/02/2020 Mã giao dịch: 79441 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 1,600,000đ
  Điểm đi: Tân Bình, TPHCM Điểm đến: Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 15/02/2020 Mã giao dịch: 79440 Loại phương tiện: Tải 8 tấn Giá giao dịch: 2,000,000đ
  Điểm đi: Tân Bình, TPHCM Điểm đến: Bến Cát, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 19/02/2020 Mã giao dịch: 79437 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,550,000đ
  Điểm đi: Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Quận 2, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 26/02/2020 Mã giao dịch: 79394 Loại phương tiện: Cont 20' Giá giao dịch: 3,600,000đ
  Điểm đi: Quận 2, TPHCM Điểm đến: Tân Uyên, Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 28/02/2020 Mã giao dịch: 79393 Loại phương tiện: Tải 10 tấn Giá giao dịch: 500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 27/02/2020 Mã giao dịch: 79392 Loại phương tiện: Tải 10 tấn Giá giao dịch: 500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 10/02/2020 Mã giao dịch: 79391 Loại phương tiện: Tải 5 tấn Giá giao dịch: 500,000đ
  Điểm đi: Tân Uyên, Bình Dương Điểm đến: Thuận An,Bình Dương
 • Ngày giao dịch: 28/02/2020 Mã giao dịch: 79367 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 4,700,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 27/02/2020 Mã giao dịch: 79366 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 27/02/2020 Mã giao dịch: 79365 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 27/02/2020 Mã giao dịch: 79364 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 27/02/2020 Mã giao dịch: 79363 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 26/02/2020 Mã giao dịch: 79362 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 25/02/2020 Mã giao dịch: 79361 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 4,700,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 25/02/2020 Mã giao dịch: 79360 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 25/02/2020 Mã giao dịch: 79359 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 25/02/2020 Mã giao dịch: 79358 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 25/02/2020 Mã giao dịch: 79357 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 22/02/2020 Mã giao dịch: 79356 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 21/02/2020 Mã giao dịch: 79355 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 4,700,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 21/02/2020 Mã giao dịch: 79354 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 21/02/2020 Mã giao dịch: 79353 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 20/02/2020 Mã giao dịch: 79352 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 20/02/2020 Mã giao dịch: 79351 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 20/02/2020 Mã giao dịch: 79350 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79349 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79348 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79347 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79346 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM
 • Ngày giao dịch: 18/02/2020 Mã giao dịch: 79345 Loại phương tiện: Cont 40' Giá giao dịch: 2,200,000đ
  Điểm đi: Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương Điểm đến: Thủ Đức, TPHCM